Orgelfabrikken – Ungdomsklubb – åpent møte 31.01.2024 i Bygdeutviklinga

Ny huseier i Orgelfabrikken, Klaus Erik Sveum åpnet dørene for befaring, møte og samarbeid med Bygdeutviklingsprosjektet i Snertingdal. En stor gjeng, samlet på salen over Sentrum blomster, fikk høre om ideer og planer for hvordan «Fabrikken» kan få nytt liv og aktivitet. Gjennom tida har det vært forskjellige produksjoner her, men viktigst var bygging av kirkeorgel, av betydning langt utover Snertingdals grenser. Bygget har et særpreg og ei historie verdt å ta vare på.


Klaus Erik Sveum ønsker både å bruke bygget til egen næringsvirksomhet med bilverksted og garasje, og fortsatt huse bedriftene som er der i dag: blomsterbutikk, frisør og fysioterapi. På sikt ønsker han også å etablere et serveringstilbud og boliger. Bygningsmessige endringer må til, slik som heis mellom etasjene, og planlegginga er allerede i gang. Dette muliggjør at det også kan bli ungdomsklubb i de gamle lokalene til Orgelfabrikken, noe Klaus Erik er positiv til.

Arne Refstad fortalte om hvordan han utarbeidet planer for utvikling av Spjelkavik ved Ålesund, til inspirasjon for oss i Snertingdal. Modellen han bygde bidro til at det ble bygd ski- og idrettsanlegg, nye boliger, skole, osv.

UNGDOMSKLUBB

Innbyggerundersøkelsene viste at det er et stort ønske om en ungdomsklubb i Snertingdal. En underkomite i bygdeutviklingsprosjektet har jobbet med dette, og retter tilbudet inn mot ungdom fra ca. 14-18 år. Ungdommene skal sjøl delta i utforming av tilbudet og lokalene. Det er tenkt å etablere ei forening for ungdommene så snart som mulig. Denne organiseringa gir potensielt mange muligheter.
I samarbeid med Klaus Erik Sveum er nå planene konkretisert, og planen er å bruke et areal i 2. etasje i fabrikken til ungdomsklubb. Her er det to store, åpne rom som egner seg ypperlig. Det jobbes nå videre med finansiering og planer for innhold og drift.

ETTER SKOLETID

Etter skoletid er et tilbud til elever fra og med 5. trinn, der de 2 ganger i uka kan komme til Kjenset etter skolen. Der er det sosialt, matservering og aktiviteter, på barnas premisser. Prosjektet har vært finansiert av Bufdir-midler fram til og med 2023, ledet av Inger Karin Lønnum. Nå er det derfor spennende hvordan det kan videreføres. Fram til sommerferien er det inngått samarbeid med Frivilligsentralen, og en viktig arena for barn og unge er dermed foreløpig sikret videre drift! Hurra!

NYTT OMSORGSSENTER

Det ble orientert om planene for nytt omsorgssenter. Syljuåsen AS er engasjert som totalentreprenør, og det startes opp med byggearbeidet til våren.


Kulturarv og ombruk av bygg har blitt et sentralt tema i bærekraftig stedsutvikling. Gamle bygg gir identitet, trivsel, spennende historier og muligheter for akrtivitet. Bevaring av kulturarv handler om å ta vare på,stedsidentiet og lokalt særpreg. At Orgelfabrikken nå får nytt liv er positivt for Snertingdal sentrum og bygda som helhet.

Vi kjører primært felles møter framover hvor alle involverte møtes for å drøfte ulike tema som spilles inn. Neste fellesmøte blir torsdag 14.mars kl 18-20 på Kjenset.

Alle i bygda oppfordres til å delta i bygdeutviklingsprosjektet!