Bygdeutvikling – status september 2023

Bygdeutviklingsprosjektet fortsetter, og i disse dager legges en statusrapport fram for kommunens politikere. Stort engasjement for bygda, dugnadsvilje og handlekraft preger arbeidet, men tålmodighet og møysommelig arbeid må også til for å gjennomføre større prosjekter som sandvolleyballbane og ungdomsklubb.

Gjennom våren og sommeren har de ulike komiteene jobbet med hver sine prosjekter, og 5. september var representanter for alle komiteene samlet i aktivitetshuset på Kjenset for å få et overblikk over «hvor står vi nå».

Her er en liten oppsummering over pågående prosjekter og planer framover:

 BARN OG UNGDOM

Komiteen jobber med målrettede tilbud til ungdom mellom 10 og 25 år. Målet er å lage gode ungdomsmiljøer gjennom å bygge møteplasser hvor ungdom kan trives og føle tilhørighet.

Det langsiktige målet for arbeidet er å etablere en permanent ungdomsklubb som finansieres og drives uavhengig av kommunen. Det arbeides med å finne egnet lokale til ungdomsklubben, driftsform og finansiering. Ungdommene er sjøl med i arbeidet. I Valdres har de lykkes med en slik ungdomsklubb, Garasjin. Her finner vi både inspirasjon og tips til hvordan det kan gjøres.

Også mindre omfattende prosjekt er like viktig! 29. september – 1. oktober inviteres ungdom på mellomtrinnet og ungdomsskolen til LAN på Skogtun. Vi håper på flere slike arrangement som kan tilby varierte aktiviteter for de unge.

KULTUR OG FRITID

Målet er gode fritidstilbud med helse og trivsel i fokus. Komiteen jobber med aktivitetstilbud til fri benyttelse, som ble spesielt etterspurt i innbyggerundersøkelsen. Framfor alt har det har det gjennom sommeren dreid seg om å etablere ny Beachvolleyballbane i tilknytning til badeplassen ved Skonnordtjernet, i Snertingdal Nærmiljøpark. På grunn av søkeprosesser, planlegging og mye regn, blir banen bygd våren 2024.

Frisbeegolf (18 kurver) anlegges i eksisterende lysløypeanlegg ved Snertingdal skole. Startpunkt med info-tavle vil bli plassert på tunet i nærmiljøparken. Elever fra arbeidslivsfag-gruppa på Snertingdal skole bidrar med arbeidet.

NATUR OG FRILUFTSLIV

Denne komiteen har valgt å jobbe med synliggjøring og tilrettelegging av turmuligheter i skog og mark i hele Snertingdal. Vi rydder og merker turstier, og på sikt er målet å legge ut stiene på lokale kart, men også på Apper for friluftsliv. På den måten vil også tilreisende kunne finne fram til stier og veger, og det kan legges til rette for samarbeid med overnatting og næringsdrivende innen turisme.

Foreløpig rer det pekt ut 8 turstier som ryddes og merkes iht DNTs-merkemal og kartløsninger.

Et langsiktig mål vil være å utvikle turmulighetene videre med kulturformidling og aktiv historiefortelling.

TJENESTER OG NÆRING

Vi har en aktiv rolle som pådriver for lokal næringsutvikling og tjenestetilbud. Fram til nå har dette dreid seg mest om å delta i prosessen rundt det nye omsorgssenteret i Snertingdal. Vi har overfor prosjektgruppa kommet med innspill og ønsker slik at det nye omsorgssenteret blir et bygdesenter, i tillegg til et helhetlig helse- og omsorgssenter. Det nye senteret vil inneholde kafe og aktivitetsarealer, og her har komiteen sendt inn ønsker om plass for Hjemmets venner, bibliotekfilial, og teknisk utstyr for musikk, film og foredrag.

Komiteen har også jobbet med innspill til det nye utendørs arealet, der vi overfor kommunen påpeker hvor viktig det er å legge til rette for trygg fysisk aktivitet for alle som bor rundt parken, besøkende, og alle aldersgrupper. Lekeplass og utendørs sitteplasser, bærbusker og frukttrær, gangstier, terrasse og amfi, er elementer som gjør grøntområdet attraktivt.

Utover høsten og vinteren inviteres næringslivet i Snertingdal til idémyldring. Vi vil undersøke muligheten for å starte en form for felles næringsforum og økt samarbeid mellom firmaer, på tvers av næringer.